การจัดส่งสินค้าและการขนส่ง2021-07-19T19:15:48+07:00

การจัดส่งสินค้าและการขนส่ง

คำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว จะถูกจัดเตรียมภายในวัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการการจัดส่งของบริษัทฯขนส่ง โดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3-5 วันทำการ หมายเลขติดตามสินค้าจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่านทันทีหลังจากที่มีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว และในการตรวจสอบติดตามคำสั่งซื้อของท่าน ท่านสามารถเช็ครหัสหมายเลขติดตามสินค้าที่ส่งไปยังอีเมลของท่านได้ทันที เมื่อคำสั่งซื้อของท่านถูกจัดส่งแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสินค้าสูญหาย ในระหว่างทางไปยังปลายทาง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้าของทางขนส่ง

สําหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้ว เรายังมีบริการขนส่งของ DHL Express เพื่อความรวดเร็วและเชื่อถือได้ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะแตกต่างออกกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง และพื้นที่จัดส่ง โดยปกติจะใช้ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 5-15 วัน

ตัวเลือกในการจัดส่ง

ปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้า

เมื่อคำสั่งซื้อของท่านดำเนินการจัดส่งถึงประเทศปลายทางแล้ว ท่านอาจจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการในการตรวจสอบสินค้านำเข้ากับทางศุลกากรในประเทศของท่าน ซึ่งส่งผลเกิดความล่าช้าในการจัดส่งมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้

ภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้า

การจัดส่งระหว่างประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีเพิ่มเติมจากประเทศปลายทางของผู้รับสินค้า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ท่านชำระให้กับบริษัทฯ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อรับสินค้าของท่าน ตามข้อกฎหมายการนำเข้าสินค้าภายในประเทศนั้นๆ

การปฏิเสธการจัดส่ง

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดส่งเดิม ค่าธรรมเนียมในการนำเข้าสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุกลับมาที่ประเทศต้นทาง โดยยอดเงินนี้ จะถูกหักออกจากการคืนเงินค่าสินค้าของท่าน

Go to Top