Wallet No.38 MITG Collectiom
– 9 ช่องใส่บัตร
– 1 ช่องตาข่ายใส่รูป
– 1 ช่องใส่เหรียญ
– 1 ช่องอเนกประสงค์ด้านหน้า
– 2 ช่องใส่ธนบัตร
– ผลิตจากหนังไมโครไฟเบอร์

Card Holder No.11 MITG Collection
– Size 10.5 x 7.5 x 2 cm
– 3 ช่องใส่บัตร
– 1 ช่องตาข่าย
– 1 ช่องสำหรับใส่ธนบัตร
– ผลิตจากหนังไมโครไฟเบอร์